Waarom Archiklas

Met architectuur als middel, ontwikkelt Archiklas inspirerende lessen, workshops en andere activiteiten op het raakvlak van cultuur-, wetenschap- en techniekonderwijs en onderzoekend en ontwerpend
leren.

Missie

De stichting heeft als missie om kinderen de mogelijkheid te geven impact te leren maken op hun omgeving. 

Daarbij draagt Archiklas bij aan

 • Groeiende behoefte aan onderwijs voor wetenschap & techniek en voor kunst & cultuur. In het huidige onderwijs groeit de vraag naar wetenschap & techniek en kunst & cultuur. Architectuur- en ontwerponderwijs fungeert als een brug die deze twee belangrijke domeinen met elkaar verbindt en in de praktijk plaatst. 
 • Ondervertegenwoordiging van architectuur- en ontwerponderwijs. Helaas ontbreekt het in architectuurstad Rotterdam en de regio aan ontwerpeducatie binnen en buiten de lesprogramma's van scholen.
 • Creatieve vaardigheden en gelijke kansen: In de moderne samenleving is er een groeiende behoefte aan burgers met 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder communicatie, kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Helaas blijven deze vaardigheden vaak onderbelicht in kwetsbare wijken. Archiklas heeft als doel om ontwerplessen aan te bieden die deze vijf vaardigheden bevorderen, met als doel gelijke kansen te creëren voor elk kind. 
 • Betrokkenheid van kinderen bij maatschappelijke vraagstukken: Met de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken groeit ook de noodzaak om kinderen voor te bereiden op verantwoordelijk burgerschap. Dergelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en gemeenschapsontwikkeling, vragen om actieve betrokkenheid van de volgende generatie. Architectuur- en ontwerponderwijs laten zien dat je impact kan uitoefenen op je omgeving als burger.

Wat doet Archiklas om haar missie waar te maken?

Met architectuur als middel, ontwikkelt Archiklas inspirerende lessen, workshops en andere activiteiten op het raakvlak van cultuur-, wetenschap- en techniekonderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren.

Tijdens Archiklas-activiteiten maken kinderen en jongeren kennis met het ontwerpproces. Archiklas hanteert een voor een ontwerpproces kenmerkende volgorde van onderzoek en ontwerp: analyse, schets- en ontwerpfase, experiment- en bouwfase en presentatie: de ontwerpcyclus

De focus tijdens de archiklas-activiteiten ligt op het proces en de vaardigheden die kinderen gaandeweg ontwikkelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan woordenschat. De lessen gaan over actuele relevante thema’s zoals klimaatadaptatie, inclusiviteit, mobiliteitstransitie of energietransitie.

Archiklas biedt lessen en workshops aan in het onderwijs, maar werkt ook samen met andere organisaties om educatieve projecten op te zetten. Zo werken we aan onze missie om kinderen te leren impact maken op hun omgeving.

Test

Praktische aspecten

 • Groep 5 t/m 8
 • Onderbouw VO
 • O&O
 • W&T
 • K&C
 • Echte architecten en ontwerpers voor de klas
 • Maximaal 15 leerlingen per archikracht
 • Inclusief materiaal en benodigdheden
 • Focus op vaardigheden, niet op producten
 • Sluit aan bij denkers én doeners
 • Activiteiten kunnen op maat gemaakt worden

Archiklas gelooft in een creatieve samenleving. Een samenleving waarin elk kind kan meedenken over ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

Vaardigheden

We focussen ons tijdens de Archiklas lessen, workshops en activiteiten op het aanleren van een aantal 21 eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden stellen leerlingen in staat om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Onze lessen bieden voornamelijk de volgende vijf vaardigheden: samenwerken, communicatie, kritisch denken, probleem oplossend vermogen en creatief denken.

Creatief  Denken

Een andere benadering of invalshoek zoeken en out-of-de- box denken. We leren de kinderen dat echt iedereen creatief kan zijn. Communiceren. Communiceren is belangrijk, niet alleen verbaal maar ook door het gebruik van visuele middelen zoals presentatie materialen, schetsen en maquettes. We leren de kinderen ook om hun ideeën te verwoorden en presenteren.

Kritisch denken

Hierbij leren we leerlingen reflecteren op hun eigen werk en om keuzes te maken tijdens het ontwerpproces.

Probleemoplossend vermogen

We leren kinderen om een probleem te definieĢˆren, een onderzoeksvraag op te stellen en we leren hen om te zoeken naar oplossingen.

Communiceren

Communiceren is belangrijk, niet alleen verbaal maar ook door het gebruik van visuele middelen zoals presentatie materialen, schetsen en maquettes. We leren de kinderen ook om hun ideeën te verwoorden en presenteren.  

Samenwerken.

We laten de kinderen tijdens onze lessen altijd samenwerken: soms werken ze samen aan één opdracht, zijn ze elkaars sparringpartner of werpen ze kritische blik op het werk van de ander. Deze samenwerking wordt benoemd tijdens de lessen & workshops. Loopt de samenwerking niet helemaal lekker? Geen probleem, ook daar leren kinderen van! 

De Archikrachten van Archiklas zijn ontwerpers uit het werkveld en studenten van ontwerpopleidingen.

Archikrachten

De archikrachten van Archiklas zijn ontwerpers uit het werkveld en studenten van ontwerpopleidingen. Veelal Architect of Stedenbouwkundige. Zij fungeren als rolmodel, hebben breed referentie, kunnen begeleiden op proces. Worden bijgeschoold op didactische vaardigheden en klassenmanagement. Zo worden er trainingen gevolgd van Teach like a Champion en Cursussen bij de Thomas Moore hogeschool.

De ontwerpcyclus

In alle Archiklasactiviteiten werken we aan de hand van een ontwerpcyclus. Meestal doorlopen we alle stappen van de cyclus, soms behandelen we juist één stap uitgebreid. Door de stappen van de ontwerpcyclus expliciet te benoemen krijgen kinderen inzicht in het proces wat ze doorlopen richting hun eindontwerp. Hierdoor kunnen ze de aangeleerde vaardigheden later opnieuw toepassen op een andere (ontwep)uitdaging.

 

Afhankelijk van het thema, de opdracht en het type lessenreeks zal de invulling van de fases verschillen. Hieronder een aantal voorbeelden per fase.

 • Onderzoek: begrijpend lezen, probleem definiëren, onderzoeksvraag opstellen, focus van onderzoek kiezen,
 • Ideeën verzinnen: brainstormen, associëren, schetsen, zoeken naar oplossingen, samenwerken
 • Schetsen: motorische ontwikkeling, varianten maken, reflecteren en tips en tops benoemen, kritisch denken, keuzes afwegen en maken.
 • Vormstudie: composities maken, constructies leren maken, motorische ontwikkeling
 • Definitief ontwerp maken: meten, schetsen, schaaltekenen, rekenen, details tekenen.
 • Presenteren: communiceren, samenwerken, verbeelden en benoemen van ideeën.

Leerlijnen

Archiklas kan een leerlijn voor groep 5 tot en met groep 8 bieden. Startend met de thematiek van de opdrachtgever (Lessenreeks Woning voor de Koning) om via de locatie (Lessenreeks Huis in het Heelal) bij de onderwerpen over Circulariteit (Lessenreeks Hotel Hergebruik), Energie (Lessenreeks Facade Fantasie) en de Stad (Lessenreeks Moderne Mobiliteit) uit te komen. 
 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Met onderzoekend en ontwerpend leren (een bekend begrip in het voortgezet onderwijs) ontwikkelen kinderen precies die vaardigheden die nodig zijn om impact te maken op je eigen leefomgeving. Wij sluiten hier met onze lesprogramma’s naadloos op aan. Door middel van onderzoekend leren gaan leerlingen op verkenning uit en zoeken uit hoe dingen werken. Met behulp van ontwerpend leren bedenken leerlingen een oplossing of product. Bij beide fases ontwikkelen kinderen en jongeren creativiteit, associatief denkvermogen, verschillende interpretaties, nieuwsgierigheid en kritisch denkvermogen.

Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie prikkelt vaak de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn dé vaardigheden die kinderen nu al, en in de toekomst alleen maar meer, nodig hebben. Archiklas wil kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap. Daarom dagen wij hen uit om probleemoplossend en creatief te denken.

Kunst en cultuuronderwijs

Met voorbeelden en verhalen over architecten, hun dromen en gebouwen, kan Archiklas kinderen inspireren. Met prikkelende vragen over hun eigen gebouwde omgeving, de samenleving of verschillende woonvormen, wordt er op grote en kleine schaal betekenis gegeven aan de waarde en het waarom van ontwerp.